2015. február 5., csütörtök

Pogány invázió

Pogány invázió
Jelenések 9. fejezet
Az előző trombiták megszólalásakor elsősorban a nyugati kereszténységet érte támadás valamelyik barbár törzs részéről. A következő trombita kelet felé irányítja figyelmünket, Az események jelképes leírása sokkal részletesebb,
Az ötödik trombita megszólalása után sokkal hosszabb és részletesebb képet láthatunk. A látomás egy kúthoz visz minket, ami a mélység kútja. Ebből nem víz jön, ahogy a kutakból szokott, hanem füst, sáskák és lovas seregek. Ez a muszlim hódításokat jelképezi, amelyeket először VII. századtól az arabok, majd a XIII. század végétől a törökök folytatnak. Mohamed vallása egyre inkább terjed és egyre nagyobb területeket foglal el. A hulló csillag itt is, mint Attilánál egy vezető személyiséget ábrázol, aki ebben az esetben Mohamed. A Mohamed (570-632) által alapított vallás az a kulcs, ami a korábban egymás ellen harcoló beduin törzseket összefogta, s azok egységes népként nyomorgatták a Bizánci Császárságot.
A hatodik trombitaszó alkalmával a próféta olyan lovas sereget lát, aminek szájából tűz és kénkő jön ki, vagyis tüzet és kénkövet lövellnek. Ilyen lovak nincsenek, de jelképezik a nagy Oszmán Birodalom hatalmát és harciasságát, akik ágyukkal voltak felszerelve, lófarkuk volt és hatalmas lovas seregük. Konstantinápolyt 1449-ben elfoglalták a törökök és fővárosukká tették Isztambul néven. Majd közel 400 éven keresztül a kereszténységet veszélyeztették Európában. Ebből 150 évet nálunk is időztek. A prófécia meghatározza az uralom végét is, ami 1840. augusztus 11.-én bekövetkezett. A török birodalom végét Dr. Josiah Litch (1809-1886) 1838-ban előre napra pontosan meghatározta.

A hetedik trombitaszó Isten országának felállítását jelenti be. Ezt megelőzi a második advent és a mennyei ítélet hirdetése itt a Földön. Jön Isten országa, amelyben nem lesz háború, gonoszság. Jézus birodalmában igazság lesz. Mit tanulhatunk ebből a szakaszból? A birodalmak mennek, és sokszor győztesnek tűnnek, de a végső szó Istené. Érhet bennünket személy szerint is nehézség, támadás a gonosz emberek részéről, de ne felejtsük, az utolsó szó Istené. Véget fog vetni a rossznak. Az ítéletben pedig igazságot oszt.

2015. február 4., szerda

Az első négy trombitaszó

Az első négy trombitaszó
Jelenések 8:6-12.
Isten a Jelenések könyvében többféle módon mutatta be a világtörténelmet és a kereszténységgel kapcsolatos események részeit, hogy amikor majd bekövetkeznek, ne ijedjünk meg, ne essünk pánikba. Szerette volna, ha ismernénk azt az időt, amiben élünk. Éppen ezért különféle formákban, más, és más képekkel illusztrálva mondta el azokat, amik majd történnek.
Először a levelek – amelyeket a hét gyülekezetnek küldött – mutatják be az egyház állapotát az apostoloktól egészen Jézus második eljöveteléig. Másodszor a pecsétek felnyitásával kísérte végig a történelmet az apostolok diadalmas szolgálatától egészen az Ő visszajöveteléig. A megszólaló trombiták is végigvezetnek bennünket a történelmen. Általában tömören fogalmaz, mégis találó szavakkal segít abban, hogy a történelmi eseményt behelyettesíthessük. Vannak, amik a kereszténységen belül, vannak, amik azon kívül történnek. A trombitaszók által megjelenített események kívülről támadják a hitehagyó kereszténységet.
Az első trombita megszólalásakor vérrel és tűzzel elegyített jégeső hull a földre. Ez jelképesen a nyugati gótok hódítását írja le, akik Alarich vezetésével 402-ben télen keltek át az Alpokon, elpusztították az itáliai városokat, végül 410 augusztusában kifosztották a fővárost, Rómát.
A második trombitaszó nyomán lángoló hegy esett a tengerbe. Ez a kép azt szeretné szemléltetni, hogy 455-ben a vandálok feldúlták Rómát, és a Földközi-tengert is teljes egészében elfoglalták, amivel a kereskedelmet felügyeletük alá vonták. A „mi tengerünk”, ahogy a rómaiak nevezték vandálok kezére jutott.
A harmadik trombita megszólalása után egy „üröm” nevű csillag esett le az égből a folyóvizekre. Ez tömören azt mutatja be, ahogy Attila a hunok királya vezette hadjáratait 451-től 453 tavaszán bekövetkezett haláláig. A hulló csillag démoni személyiségre utal. Attila az Ég fiának tartotta magát, s az Isten kardjáról szóló legenda is hozzá kötődik.
A negyedik trombita hangja után a Nap, a Hold és a csillagok harmadrésze elhomályosodott. Róma bukását jelképezi, ami a civilizáció elveszítését is magával hozta. Barbár népek és körülmények következtek évszázadokon át Európában.  A herulok vezére Odoaker 476-ban végső csapást mért a Nyugatrómai birodalomra, amikor az utolsó nyugatrómai császárt, Romulus Augustulust lemondásra késztette, és helyére lépett. Róma fennhatósága alatt volt társadalmi szervezettség, kultúra, bizonyos rend, ami bukásakor megszűnt. A civilizáció fénye kialudt.

Minden pontosan úgy következett egymás után, ahogy a próféta leírta. Ez azt jelzi, hogy Isten kezében tartja a történelmet, és a Te sorsodat is. Tud mindenről, ami történt veled, és történni fog. Ha Ő ilyen mindentudó és hatalmas, legjobb, ha rábízod életedet. Mondd el imában, hogy szeretnéd, ha Ő irányítaná sorsodat.

2015. február 3., kedd

Ki lehet a Mennyben?

Ki lehet a Mennyben?
Jelenések 7. fejezet
Ha Jézus szent és igazságos, akkor ki állhat meg előtte? – kérdezi a Biblia. Ha nekünk kellene válaszolnunk, biztos, hogy különféle feleleteket adnánk, de lehet, hogy egyik sem lenne jó közülük. Ezért a Biblia adja meg a választ arra, hogy ki lehet ott Isten országában. Az angyalok megjelölték azokat az embereket, akiket Isten elfogadott. A végén megszámolták őket és nagyon érdekes eredmény született. 144 000 embert jelöltek meg, az Izrael törzseiből 12-12 000 embert. (A számokról később még beszélünk)
Mit üzent ezzel számunkra Isten ma? Ha minden törzsből ugyanannyit jelöltek meg, ez azt mondja, hogy mindenkinek ugyanolyan esélye van az üdvösségre. Ez jó hír, ugye? Az Ószövetségből kiderül, hogy a felsorolt személyek és a törzsükhöz tartozók nem voltak tökéletesek. Különféle bűnöket követtek el, hiányosságaik és gyengéik voltak. Mivel a Mennybe nem a teljesítményünk alapján, hanem Jézus ajándékaként megyünk, így nem a mi tetteink számítanak, hanem Jézusé.
Viszont, ha összevetjük ezt a névsort az ószövetségi névsorral, hiányzik két név: Dán és Efraim. Dán népe erősen bálványimádó lett, nem akart megtérni Istenhez. Ha valaki elfordul Istentől, és nem akar visszafordulni, az kívül marad Isten országán. Efraim neve szintén a bálványimádással, és a gonoszsággal fonódott össze. Jézus mindenkiért meghalt, de csak azokat tudja megváltani, üdvözíteni, akik ezt akarják, akik elfogadják kegyelmét, és viszonozzák szeretetét.
Ugye, Te szeretnél ott lenni a mennyben?


2015. február 2., hétfő

A három utolsó pecsét

A három utolsó pecsét
Jelenések 6:9-17.
Biztosan izgulsz már, hogy mit jelenthetnek a következő pecsétek. Az látszik, hogy időben egyre közelebb jutnak hozzánk.
Az ötödik pecsét felnyitásakor nem ló és lovas jött elő, hanem a mártírok vére kiáltott Istenhez, hogy tegyen igazságot. Ez a jelenet azt a kort hozza elénk, amikor a reformáció kezdetén nagyon sok kereszténynek mártírként kellett meghalnia hitéért.
A hatodik pecsét az égi jelenségekre irányítja a figyelmünket. Beszél egy nagy földrengésről, majd arról, hogy a nap és a hold is elsötétedik, utána a csillaghullásról, végül az ég felgöngyölítéséről szól a prófécia.
A négy esemény közül három már bekövetkezett. A lisszaboni földrengés 1755. november 1-én. Ez volt az addigi idők legnagyobb földrengése, amilyent azelőtt még sehol nem észleltek. Az észak-amerikai sötét nap 1780. május 19-én volt. A rendkívüli esemény mindenkit megdöbbentett. Reggel felkelt a Nap, de 9 óra körül szinte tapintható sötétség ereszkedett le, ami egészen estig tartott. A Nap réz-színű volt. Félelmetes látvány! A csillaghullás 1832. november 12-ről 13-ra virradó éjszaka volt. Olyan sűrűn hullottak a meteorok, mint a záporeső. Ezek a jelenségek az istenfélő emberek figyelmét a Bibliára irányították. Ők Isten segítségével felismerték, hogy Jézus eljövetelének jelei ezek a jelenségek. Sok-sok ezer ember kezdte várni Jézus eljövetelét, és minden nap ezrek csatlakoznak ma is hozzájuk.
Nemsokára eljön Jézus, amit a hetedik pecsét mutatott be. Csend lesz a mennyben, amíg Jézus és angyalai eljönnek Isten gyermekeiért a földre. Lehet, hogy most egy kis félelmet érzel, vajon mi következik ezután? Azonban nem kell félned, mert Jézus szeret.
Ezzel kapcsolatban eszembe jutott egy kis történet. Kísérleti laborban dolgoztam vegyésztechnikusként. Volt egy nagyon precíz, mondhatni, kemény főnököm, aki megkövetelte a rendet, fegyelmet tartott. Egy hétig szabadságon volt. Ezalatt munkatársaimmal végigvittünk egy kísérletet, olyant, amit még eddig nem végeztünk el főnökünk jelenléte nélkül. Mindannyian izgatottan vártuk a hétfőt, amikor megérkezett. Mondanom sem kell, milyen jó érzés volt elismerő szavait hallgatni.
Ez egy gyenge példa ahhoz, amit Isten tartogat övéinek, amikor azt mondja: Gyertek Atyám áldott gyermekei, örököljétek azt az országot, amit számotokra készítettem a világ megalapítása előtt!

Légy bátor, nem kell félned, Isten szeret téged!

2015. február 1., vasárnap

A négy lovas

A négy lovas
Jelenések 6:1-8.
Jézus elkezdte feltörni a tekercs pecsétjeit. Nem egyszerre az összeset, hanem egyenként. Igaziból egy-egy pecsét egy jelenetet ábrázolt. János lélegzetvisszafojtva figyelt. A képekben bemutatta Isten a jövőt.
Az első pecsét feltörésekor egy fehér lovon ülő lovast látott, fején koronával, kezében íjjal. Mi lehet ez? Ez a jelenet az apostolok korát szimbolizálta, amikor gyorsan és eredményesen terjedt az evangélium. A korona a győzelem, az íj a gyorsaság, a fehér ló meg a tisztaság szimbóluma. Ez valóban jellemző volt az első évszázad keresztényeire! A második pecsét feltörésekor egy tűzvörös lovon lovagoló személyt látott, kezében egy nagy kard volt. Ez a kép azt a szomorú kort mutatta be, amikor a római császárok üldözték a keresztényeket. Jézus követőinek nehéz próbákon kellett átmenniük. A vörös szín és a kard az üldözés szimbólumai. A harmadik ló fekete volt, és lovasának mérleg volt a kezében. Ez jelképesen azt a kort mutatja be, amikor a kereszténység kezdett elvegyülni a körülötte levő pogánysággal. Fekete a halál színe. A félig megtért vagy majdnem halott keresztények mérlegelni kezdtek, és közülük sokan kiegyeztek a pogánysággal. A jelkép nagyon pontosan mutatja be ezt a korszakot!
Jött egy negyedik lovas is a pecsét felnyitásakor. Hulla színű volt és halált hozott az emberekre. Ezzel azt a szomorú állapotot mutatta be, amikor a keresztények többsége nem Isten tanítása szerint élt. Lelkileg halottak voltak Isten szemében.
A pecsétek üzenete párhuzamos a hét levél üzenetével, ha még emlékszel a levelek tartalmára. A fehér ló ugyanazt a kort mutatja be, mint az Efézusnak írt levél. A Szmirnai levél hasonló tartalmú a vörös ló jelképével. A fekete ló a Pergamomi levéllel mutat rokonságot. A negyedik ló üzenete pedig a Thiatirai levéllel párhuzamos.
Isten látta, hogyan következnek egymás után a különböző korok. Ezt be is mutatta Jánosnak, aki leírta számunkra.

Jézus tudja, hogy mi lesz holnap. A mi éltünk útját is előre ismeri.